Oznámení společnosti o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie

a výzva akcionářům k odevzdání listinných akcií

Předseda správní rady společnosti Liberty foods a.s., se sídlem č.p. 700, 664 56 Blučina, IČO: 06196730, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: B 7774 (dále jako „Společnost“)

tímto v souladu s § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že valná hromada dne 6.11.2020 přijala rozhodnutí, na základě kterého došlo ke změně stanov Společnosti, a s tím související přeměně listinných akcií vydaných Společností na zaknihované akcie, a to ve formě notářského zápisu sepsaného JUDr. Michalem Voříškem, notářem se sídlem v Brně, notářský zápis č. NZ 554/2020 (dále jen „Rozhodnutí“).

Dne 2.12.2020 bylo v Obchodním věstníku pod zn. zápisu OV04351052 zveřejněno dané oznámení spolu s výzvou akcionářům Společnosti k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných Společností za účelem jejich zaknihování, a to na adrese sídla Společnosti ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne následujícího po dni zveřejnění výzvy v Obchodním věstníku (tj. do 3.2.2021) a dále ke zřízení a sdělení majetkového účtu akcionáře, vedeného u některého z účastníků CDCP, na který mají být akcie zaevidoványreplica rolex yacht master watches.

Milan Svoboda
Předseda správní rady Společnosti