Politika jakosti

Hlavním cílem je spokojenost našich odběratelů – zákazníků a jejich úspěch.

Naše firma má vypracovány strategické cíle a úkoly definující naše úsilí být silnou a nezávislou společností poskytující služby v oblasti výroby polotovarů a hotových jídel. Záměrem je vytvoření takového způsobu řízení společnosti, který bude neustále společnost směřovat k trvalému zlepšování systému řízení.

O kvalitě naší práce přesvědčují úspěchy a spokojenost našich odběratelů – zákazníků

Důkazem spokojenosti našich odběratelů je jejich zájem o pokračování a další rozšiřování naší spolupráce. Odběratele informujeme o tendenci na trhu a nabízíme mu to, co od něho je ale také bude na trhu očekáváno. Dáváme mu k dispozici informace, které mu umožní vybudovat si pevnou pozici a náskok na trhu. Veškeré vztahy s našimi odběrateli jsou určeny vnitřními směrnicemi společnosti, které tvoří závazné normy pro činnosti, které ovlivňují spokojenost našich zákazníků.

Značný důraz je kladen na image naší společnosti.

Dodržujeme etiku podnikání a chráníme informace našich odběratelů. Korektně jednáme nejen s našimi odběrateli, ale i s naší konkurencí. Naše společnost nezneužívá jakýchkoliv informací o naší konkurenci k posilování vlastního postavení a to ani v případě, že tak činí protistrana. Společnost jedná ve shodě se základním kodexem ETI. Mezi hlavní postoje v rámci kodexu patří: společnost nezaměstnává děti, není využíváno nucené práce, pracovníkům je poskytováno bezpečné prostředí, pracovníci jsou pravidelně školeni z BOZP, jsou zakázány veškeré diskriminační projevy ať rasové či sexuální.

Zaměstnanci naší společnosti jsou nejdůležitějším zdrojem našich úspěchů.

Dbáme o jejich další vzdělávání a kvalifikaci. Naše společnost vyžaduje od svých zaměstnanců aktivitu, oddanost, loajalitu, podíl na budování dobrých mezilidských vztahů ve společnosti, osobní příspěvky k dalšímu rozvoji společnosti a zlepšování systému jakosti včetně zájmu o zvyšování jejích kvalifikace. Všichni zaměstnanci společnosti jsou si vědomi svých závazků k ochraně know-how společnosti a jejich odběratelů.

Produkujeme vysoce nadstandardní a zdravotně nezávadné produkty

Aktivně sledujeme problémy konkurence a přijímáme preventivní opatření za účelem minimalizace možný dopadů na jakost a zdravotní nezávadnost našich produktů.

Sledujeme změny v legislativě a aktivně k nim přistupujeme, abychom byly ve 100% shodě s legislativními požadavky. Všichni pracovníci jsou motivováni k tomu, aby společnost produkovala vysoce nadstandartní a zdravotně nezávadné výrobky.

Jsme tu pro zákazníka

Spokojený odběratel je nejvyšší hodnotou naší společnosti. S odběratelem – zákazníkem jednáme korektně a dodržujeme etiku podnikání. Pečujeme o odběratele – zákazníka prostřednictvím stálého kontaktu, se znalostí jeho potřeb, pohotově na ně reagujeme a chráníme jeho hodnoty.

Chováme se obezřetně k životnímu prostředí

Vyvíjíme, projektujeme a provozujeme zařízení s ohledem na účinné využívání energie a materiálů, minimalizujeme negativní environmentální dopady naší činnosti a vznik odpadů. Zabezpečujeme bezpečnou a odpovědnou likvidaci zbytkových odpadů.