Informace pro oznamovatele podle zákona o ochraně oznamovatelů

Tato informace poskytuje základní informace o způsobech podání oznámení adresovaných společnosti SVOBODA – výroba domácích knedlíků, s.r.o., IČO 63492580, se sídlem Blučina 700, 664 56 (dále jen „ Společnost“) včetně údajů o příslušné osobě, která se každým oznámením zabývá a vyrozumívá oznamovatele o výsledku šetření (dále jen „ Příslušná osoba“).

Chtěli bychom Vás ujistit, že k pravidlům a postupům v oblasti umožňující podání oznámení o možném protiprávním jednání a ochraně oznamovatele přistupujeme v naší Společnosti zodpovědně a v souladu s pravidly obsaženými v zákoně č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ Zákon“).

 

Předmětem oznámení může být protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u naší Společnosti a které podle platného právního řádu v České republice

  •  má znaky trestného činu, či přestupku
  •  porušuje zákon o ochraně oznamovatele č. 171/ 2023 Sb. v platném znění, nebo
  •  porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 

Oznamovatelem může být osoba, která pro Společnost, byť zprostředkovaně vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo která je nebo byla se Společností v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Tj. oznamovatelem může být fyzická osoba, která získala informace pro podání oznámení v rámci svého pracovněprávního vztahu, ale také osoby samostatně výdělečně činné, společníci, osoby ve statutárních, řídících nebo dozorčích orgánech, dobrovolníci, stážisti a osoby vykonávající činnost na základě smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné smlouvy. Ochrana se vztahuje rovněž na oznamovatele, kteří se o takovou činnost teprve ucházejí nebo ucházeli.

Naše Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Příslušnou osobou v naší společnosti je ing. Hynek Zeman

Pro oznámení protiprávního jednání, prosím, využijte našeho vnitřního oznamovacího systému.

Vnitřní oznamovací systém naší Společnosti umožňuje podání oznámení ústně i písemně

  • přes webový systém pro oznamovatele: https://anonymne.online/ viz dokumenty „Nebojte se svěřit“ a „Postup podání oznámení
  • elektronicky na adrese: oznameni@knedlik.cz
  • Telefonicky u příslušné osoby na čísle +420 602 593 709
  • osobně u příslušné osoby na adrese Blučina 700, 664 56.